LODE SIA ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK. LODE SIA Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (LODE SIA interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās LODE SIA sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis: LODE SIA.

2. Klienta personas datu apstrādes tiesiskais pamats

LODE SIA apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem mērķiem:

·    komercdarbības veikšanai;

·    produkcijas pārdošanai;

·    ar Klientu noslēgtā līguma izpildei;

·    Klienta apkalpošanai;

·    saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

·    citiem tiesiskiem mērķiem/likumīgajām interesēm;

·    LODE SIA īpašuma aizsardzībai – videonovērošanas ietvaros ar mērķi aizsargāt LODE SIA īpašumu, gādāt par teritoriju šķērsojošo personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu. Videonovērošana tiek veikta abās LODE SIA ražotnēs un to teritorijās. Videonovērošanas dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām LODE SIA nodrošina pilnīgu datu dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts iestādēm vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā, atkarībā no nepieciešamības.

LODE SIA likumīgās intereses ir:

·         pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

·         nodrošināt līguma saistību izpildi;

·         administrēt Klienta pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;

·         normatīvo aktu obligāto prasību izpilde.

3. Kādus Klienta personas datus un kādā veidā apstrādā LODE SIA?

·    Identifikācijas datus – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

·    Kontaktinformāciju – dzīvesvietas adrese, preču piegādes adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;

·    Finanšu datus – bankas konta rekvizīti;

·    datus, kurus Klients pats paziņo vai nodod LODE SIA (piemēram, e-pasta adrese mājaslapā atbildes saņemšanai; klienta videoattēls LODE SIA ražotnes teritorijā videokameru filmēšanas zonā).

Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti un tiesiskos mērķus/likumīgās intereses. Personīgā informācija netiek ievākta bez Klienta piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad Klienta piekrišanu nav nepieciešams saņemt. Klientu dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

LODE SIA neizpauž trešajām personām Klienta personas datus, izņemot:

·      ja dati jānodod trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros (piemēram, preču piegāde);

·      ja Klients tam ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

·      valsts iestādēm uz pamatota pieprasījuma pamata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā (piemēram, videonovērošanas datus policijai);

·      normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LODE SIA tiesisko mērķu/likumīgo interešu aizsardzībai.

Klientu personu datu informācija tiek turēta LODE SIA datu bāzēs un serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā, un tie glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju par Klientu.

4. Kādus līdzekļus LODE SIA izmanto Klientu personu datu ievākšanai un apstrādei?

LODE SIA var saņemt personas datus, kurus Klients norāda vai nodod, izmantojot LODE SIA pakalpojumus, vai, Klientam, nosūtot jautājumu mājaslapā, LODE SIA saņem Klienta e-pasta adresi.

LODE SIA var piesaistīt pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu organizatorisko, tehnisko atbalstu Klienta datu apstrādē.

LODE SIA mājaslapā izmanto sīkdatnes (cookies). Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko izmanto, lai fiksētu lietotāja apmeklējumu skaitu. Kad Klients apmeklē LODE SIA mājaslapu, informācija par Klientu tiek reģistrēta ar sīkdatnes palīdzību. Šī informācija ietver:

·       lapas, kuras Klients apskatīja, un to apskatīšanas datumu un laiku;

·       pārlūkprogrammas versiju, kuru Klients izmantoja;

·       ekrāna izšķirtspēju;

·       operētājsistēmas veidu;

·       mājaslapu, no kuras Klients atvēra LODE SIA mājaslapu

Šī informācija tiek izmantota tikai saistībā ar mājaslapas darbības nodrošināšanu un statistikas apkopošanai, ko var izmantot, lai uzlabotu LODE SIA mājaslapu.

Informāciju no sīkdatnēm nevar izmantot, lai iegūtu personīgo informāciju par Klientu. Sīkdatņu informācija netiek nodota vai pārdota trešajām personām.

Klients vienmēr varat atteikties no sīkdatņu saglabāšanas Klienta datorā, mainot interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus. Tomēr šādā gadījumā Klients nevarēs pilnvērtīgi izmantot visas mājaslapas funkcijas. Ja Klients apmeklē LODE SIA mājaslapu bez jebkādiem ierobežojumiem sīkdatņu saglabāšanai Klienta datorā vai nedzēstām sīkdatnēm, Klients piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

5. Klientu personu datu glabāšanas ilgums

LODE SIA apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijem:

·         Klients izmanto pakalpojumu/pērk preci;

·         atbilstoši LODE SIA tiesisko mērķu/likumīgo interešu realizācijai un aizsardzībai;

·         nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei;

·         personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts LODE SIA, Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos.

6. Kādi ir drošības nosacījumi?

LODE SIA iespēju robežās nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. LODE SIA izmanto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., ugunsmūri, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

LODE SIA rūpīgi pārbauda visus pakalpojumu sniedzējus, kas LODE SIA vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) lieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši LODE SIA deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

LODE SIA neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no LODE SIA, piemēram, Klients pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.

LODE SIA par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem bez nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tai kļuvis zināms, par informācijas/datu apstrādes drošības pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvie akti, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu LODE SIA spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.

LODE SIA glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Klienta, aizsargātos datu nesējos ar aizsargātu savienojumu.

7. Kādas ir Klienta tiesības?

·         Vērsties pie LODE SIA, lai saņemtu LODE SIA rīcībā esošo personas datu kopiju.

·         Labot visus LODE SIA rīcībā esošos personas datus par sevi.

·         Iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no LODE SIA ir saņēmušas informāciju par Klientu. LODE SIA nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām (kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas) un citos gadījumos, kuros likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

·         Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

·         Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

Vērsties pie LODE SIA vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi. Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu apstrādes drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Politikā, jāvēršas pie LODE SIA (67378020, e-pasts: info@lode.lv)

Zvani, konsultējies un piesakies KERATERM īpašajai akcijai tūlīt!